Missie/visie van de club

“Ons einddoel is als club naar de buitenwereld zich blijvend te profileren als een financieel gezonde voetbalclub waar met de nodige ernst en inzet werk gemaakt wordt van een kwalitatieve jeugdopleiding, bij voorkeur met ‘eigen’ jeugd op regionaal en provinciaal niveau. Als club wensen wij een klimaat te scheppen waarin spelers uiteindelijk kunnen doorgroeien naar een van onze senioren elftallen.”

 

Ø  Buitenwereld

De club wil het sportieve uithangbord van de gemeente/regio zijn, zowel op het vlak van jeugdvoetbal (opleiding) als op het vlak van beide seniorenelftallen. De focus ligt op het brengen van attractief voetbal ter promotie van de voetbalsport.

Ons doelpubliek is in de eerste plaats de supporters en sponsors.

 

Ø  Financieel gezonde club

Met onkosten en inkomsten in evenwicht.

 

Ø  Kwalitatieve jeugdopleiding

Optimale ontplooiingskansen geven aan jeugdspelers door enthousiaste en gekwalificeerde trainingsstaf en kwaliteitsvolle accommodatie aan te bieden. Naast het aspect van de technische voetbalopleiding dient ook de nodige aandacht gegeven te worden aan discipline, respect en fair-play.

TVJO en de coördinatie cel die werkt aan alle sportieve facetten (opstellen leerplan, waken over de jeugdvisie, aanwerving trainers…) van de jeugdopleiding. Aanwerving van gediplomeerde trainers en anderzijds het aanmoedigen van trainers tot volgen van cursussen en seminaries maken beiden deel uit van de doelstellingen om tot een kwaliteitsvolle, belevingsvolle opleiding te komen.

 

Ø  Doorgroei eigen jeugd

De club stelt zich als doelstelling spelers te laten doorstromen naar het 1ste elftal, een elftal dat bestaat uit eigen spelers en spelers afkomstig uit de regio. De spelers die we rekruteren voor onze jeugdploegen dienen eveneens uit de regio te komen. Op die manier kunnen de sympathisanten en supporters zich gemakkelijk identificeren met de club.

 

Rol van de jeugdopleiding binnen de club

De jeugdopleiding bekleedt een centrale plaats binnen de club. De doelstelling is om via een kwalitatieve jeugdopleiding spelers te vormen die enerzijds passen in de voetbalvisie (speelstijl, spelsysteem) van de club om zo uiteindelijk te kunnen doorgroeien naar één van onze senioren elftallen en dit op een pedagogisch en sportief verantwoorde manier en toegankelijk voor iedereen. Dit wensen wij te concretiseren door een constructief en open beleid te voeren naar alle betrokkenen .

 

 

Ø  Kwalitatieve jeugdopleiding : We willen optimale ontplooiingskansen bieden aan jeugdspelers door het inzetten van een enthousiaste en gekwalificeerde trainingsstaf en het aanbieden van kwaliteitsvolle accommodatie.

Bij de aanwerving van nieuwe trainers wordt, naast de noodzakelijke persoonlijke en voetbaltechnische competenties, ook gekeken naar de behaalde diploma’s. De huidige trainingsstaf wordt aangemoedigd tot het volgen van cursussen vfvvts, seminaries en bijscholingen. De club zal voor seizoen 2016-2017 zelf een initiator C cursus organiseren om zo kort op te bal te spelen en ervoor te zorgen dat de aanwezige ongediplomeerde trainers een eerste kwalificatie behalen. Toekomstgericht zullen hierbij extra cursussen binnen de club worden georganiseerd: de opleiding physical coach en getuigschrift B/Uefa B staan op de planning. De coördinator - TVJO zal de cursus TVJO jeugdopleiding volgen.

 

Ø  Pedagogisch verantwoorde manier : Jeugdopleiding is meer dan alleen maar voetballen! Naast de technische voetbalopleiding dient ook de nodige aandacht gegeven te worden aan algemene opvoedkundige aspecten, zoals discipline, respect en fair-play. Naast het fair-play charter en de panathlon verklaring, waarnaar verwezen wordt bij elke infoavond voor ouders en bij de eerste trainersvergadering van het seizoen, worden deze aspecten van het voetbal eveneens meegenomen bij de evaluaties van de trainers. Ook houdt het programma van de jeugdopleiding in zekere zin rekening met een gezond evenwicht studie-sport.

 

Ø  Sportief verantwoorde manier : De eenduidige visie, zoals beschreven in het opleidingsplan wordt bewaakt. Daarnaast streven we naar maximale spelbeleving. Kwaliteit van het spel primeert. Om dit te bewaken wordt bij de inschrijving in de competitieve reeksen steeds rekening gehouden met de kwaliteiten van de eigen ploeg en wordt hieraan het juiste niveau gekoppeld om zo te komen tot optimale spelbeleving, waarbij kwaliteit primeert over kwantiteit (aantal keer winst). De club evalueert haar spelers ook op een transparante en open manier. De gegevens per speler worden nauwkeurig bijgehouden in ‘socceronline’, waardoor continuïteit wordt gegarandeerd. 

   

Ø  Toegankelijk voor iedereen : De club wil maximale kansen bieden aan elk kind. Iedereen is welkom, jongen of meisje, getalenteerd of minder getalenteerd. Bij de jongste groepen is het doel van de ledenwerving dan ook om zo veel mogelijk leden aan te trekken en een brede basis aan te leggen. Daarnaast is het evenzeer belangrijk dat men zich goed voelt binnen de club. Om dit waar te kunnen maken, werd een nieuwe coördinatie cel  ‘sociale begeleiding’ opgericht. Van hieruit wordt de goede teamsfeer bewaakt, uitsluiting en pesten tegengegaan en wordt erop toegezien dat ook kansarmere kinderen toegang hebben tot de sport.

Daarnaast hecht de club er ook belang aan om via extra sportieve ‘evenementen’ de clubsfeer te bevorderen. Het jaarlijkse sinterklaasfeest voor de onderbouw en het kerst- en nieuwjaarsfeest in ploegverband voor alle jeugdploegen dragen hiertoe bij.

 

Ø  Constructief en open beleid: Samenwerking en communicatie met alle betrokken partijen zijn van primair belang. Frequent en gestructureerd overleg tussen trainers en coördinatoren, algemene trainersvergaderingen en het jaarlijkse infomoment voor ouders moeten ervoor zorgen dat de voetbalvisie duidelijk uitgezet en aangehouden wordt. Daarnaast gebruikt de club het platform ‘soccer online’, enerzijds als database maar anderzijds ook een sterk communicatiemiddel dat de eenheid in communicatie en de opvolging kan bewaken.  

 

 

Ik wil voetballen